CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THỦY - HÀ GIANG
CÔNG TY TNHH 1 TV SƠN THỦY - HÀ GIANG
613

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THỦY - HÀ GIANG

CÔNG TY TNHH 1 TV SƠN THỦY - HÀ GIANG
Địa chỉ : Tổ 1 Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0972 574 178
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SƠN THỦY - HÀ GIANG

CÔNG TY TNHH 1 TV SƠN THỦY - HÀ GIANG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 1 Cầu Mè, Xã Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 0972 574 178
Ngày cấp : 27/02/2014
Tên giám đốc : Vàng Tải Huệ